Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Lockneus, Elin, DoktorandORCID iD iconorcid.org/0000-0002-8242-2332
Publications (9 of 9) Show all publications
Lockneus, E. (2023). Kyrkbänksteologi: En studie av gudstjänstfirares liturgiska praktikers teologi. (Doctoral dissertation). Skellefteå: Artos & Norma bokförlag
Open this publication in new window or tab >>Kyrkbänksteologi: En studie av gudstjänstfirares liturgiska praktikers teologi
2023 (Swedish)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Alternative title[en]
Theology in the pews : A study of the theology of the worshippers' liturgical practices
Abstract [en]

The purpose of this study is to explore the theology of worshippers’ liturgical practices and to answer how theology appears in and through the worshippers’ liturgical practices. The studied phenomenon is theology in the liturgical life. This is researched through a case study where the unit of analysis is the theology of the worshippers’ liturgical practices. The empirical material is generated through methods inspired by ethnography: a field study with participant observations, and interviews. The abductive analysis is carried out in four steps with two types of theoretical resources: practice theories, and theological theories. With a strong concept of practice, I identify eleven liturgical practices: to sit, to listen, to receive, to give, to create community, to gather, to pray, to sing hymns, to read the Bible, and to confess. By using Natalie Wigg-Stevenson ́s and Christian Scharen ́s theological interpretation of practice theory, I show how theology appears as bodily knowledge that is incarnated by the worshippers and passed on to other worshippers. By showing what it is to be habituated as a worshipper, I reveal how agency varies and affects the worshippers. I show through the analysis how the worshippers conceive God as an agent whom they direct their practices toward. In that way it is possible to understand the liturgical practices as the worshippers’ ways of relating to God, whom they have gotten to know through those same practices. Therefore, I argue that theology is both embedded in and expressed through the liturgical practices. Using the “four voices of theology”, inspired by the ARCS-team’s (Helen Cameron, Deborah Bhatti, Catherine Duce, James Sweeney, and Clare Watkins) methodological framework, I then study how the aspect of language in theology relates to the liturgical practices. Various theological voices are identified. The analysis shows how the articulation of theology is characterized by polyphony and that the worshippers can, at least in part, articulate the theology of the liturgical practices. I argue that it is possible for the theology of liturgical practices to be articulated into spoken language by the sayings of worshippers. With the help from theories about theological wisdom, borrowed from the theologian Paul S. Fiddes and others, I highlight how theology emerge when the worshippers articulate their experiences of liturgical practices. The analysis, using phronesis, sofia, and hokmah, shows how the worshippers know God through the liturgical practices. The worshippers experience theology in and through the liturgical practices and can, at least in part, articulate it. Hence, I argue that there is a dynamic relationship between the personal and communal concerning the body and language as aspects of theology. This relates to the theology in the liturgical life. Thus, I discuss how the theology of the worshippers’ liturgical practices is in motion wherever worshippers engage in practices. The theology is relational by being created in the common social field where the meaning of worship is shared. I also discuss how the theology is lived by the worshippers, in the liturgy and with a God whom they know as a living God.

Abstract [sv]

Syftet med avhandlingen är att undersöka gudstjänstfirares liturgiska praktikers teologi och besvara min övergripande forskningsfråga, om hur teologi framträder i och genom gudstjänstfirarnas liturgiska praktiker. Det övergripande fenomenet som studeras är gudstjänstlivets teologi. Studien är en fallstudie i två exempelförsamlingars gudstjänstliv, och analysenheten är gudstjänstfirarnas liturgiska praktikers teologi. Det empiriska materialet genereras genom etnografiskt inspirerade metoder: en fältstudie med deltagande observationer och intervjuer. En abduktiv analys sker i fyra steg med två typer av teoretiska resurser: praktikteorier och teologiska teorier. Den praktikteoretiska analysen, med en stark förståelse av praktik, resulterar i att elva liturgiska praktiker presenteras: att sitta, att lyssna, att ta emot, att ge, att gemenskapa, att samlas, att be, att stå upp, att sjunga psalm, att läsa Bibeln och att bekänna. Genom att använda Natalie Wigg-Stevensons och Christian Scharens teologiska förståelse av praktikteorier visar jag dels hur teologi framträder som kroppsligt kunnande som inkarneras genom gudstjänstfirarna, dels hur teologi traderas. Genom att synliggöra vad det är att vara van gudstjänstfirare kan jag analysera hur agens varierar och påverkar gudstjänstfirarna. I undersökningen framgår att gudstjänstfirarna uppfattar Gud som en aktör som de liturgiska praktikerna riktar sig mot. På så vis klargörs att de liturgiska praktikerna är ett sätt för gudstjänstfirarna att relatera till den Gud som de lärt känna genom samma praktiker. Utifrån detta argumenterar jag för att teologi är inbäddad och uttryckt i och genom liturgiska praktiker. Med analysteorier inspirerade av ARCS-teamets (Helen Cameron, Deborah Bhatti, Catherine Duce, James Sweeney och Clare Watkins) metodologiska förhållningssätt – här benämnt som teologins fyra stämmor – undersöker jag hur teologins språkliga aspekt kommer till uttryck i och genom de liturgiska praktikerna. Olika teologiska stämmor identifieras. Jag visar att artikulerandet av teologi präglas av flerstämmighet och att gudstjänstfirare till viss del uttrycker de liturgiska praktikernas teologi. Utifrån detta argumenterar jag för att de liturgiska praktikernas teologi framträder i språklig tolkning genom gudstjänstfirarna. Med analysteorier om teologisk visdom, hämtade från bland annat teologen Paul S. Fiddes, synliggörs hur teologi framträder i gudstjänstfirarnas berättelser om sina erfarenheter av de liturgiska praktikerna. Med hjälp av tre olika begrepp (fronesis, sofia och hokmah) framkommer att gudstjänstfirarna känner Gud genom de liturgiska praktikerna. Jag identifierar hur gudstjänstfirarna erfar teologi i och genom de liturgiska praktikerna och att gudstjänstfirarna i viss mån kan artikulera denna erfarna teologi. Utifrån detta argumenterar jag för att det finns ett dynamiskt samspel mellan det gemensamma och personliga både i fråga om teologins språklighet och kroppslighet. Undersökningens resultat relateras avslutningsvis till fenomenet gudstjänstlivets teologi. Jag diskuterar hur gudstjänstfirarnas liturgiska praktikers teologi är i rörelse när gudstjänstfirarna ägnar sig åt liturgiska praktiker. Teologin är också relationell genom att skapas och traderas i det gemensamma sociala fält där gudstjänstlivets mening delas. Dessutom lyfter jag fram i vilken mening de liturgiska praktikerna är levande, genom att relatera till de enskilda gudstjänstfirarna, till det gemensamma gudstjänstlivet och till Gud, som beskrivs som levande.

Place, publisher, year, edition, pages
Skellefteå: Artos & Norma bokförlag, 2023. p. 268
Series
Dissertationes Theologicae Holmienses ; 5
Series
Artos Academic
Keywords
worshippers, liturgical practices, theology of practices, lived theology, liturgical theology, liturgical studies, participation, liturgy, practical theology, Uniting Church of Sweden, Church of Sweden, gudstjänstfirare, liturgiska praktiker, praktikers teologi, levd teologi, liturgisk teologi, liturgik, gudstjänstdelaktighet, liturgi, praktisk teologi, Equmeniakyrkan, Svenska kyrkan
National Category
Religious Studies
Research subject
Practical Theology including Religious Behavioural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ths:diva-2083 (URN)978-91-7777-256-9 (ISBN)
Public defence
2024-01-26, 219 & 220, Åkeshovsvägen 29, 13:00 (Swedish)
Opponent
Supervisors
Available from: 2023-12-05 Created: 2023-12-01 Last updated: 2023-12-04Bibliographically approved
Lockneus, E. (Ed.). (2021). Corona och kyrkorna: Lärdomar, digitala möten och beredskap för nästa kris. Stockholm: Libris
Open this publication in new window or tab >>Corona och kyrkorna: Lärdomar, digitala möten och beredskap för nästa kris
2021 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Corona-pandemin har förändrat förutsättningarna för kyrkligt liv i Sverige. Kyrkorum har stängts och mycket religiös verksamhet har flyttat ut på internet. Vad betyder detta för kristen tro nu och i framtiden? Det är avgörande att en teologisk bearbetning inleds omkring dessa frågor, så att man kan urskilja vilka lärdomar kyrkosamfunden och församlingarna bör dra och hur de ska agera. 

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Libris, 2021. p. 374
Series
Tro & Liv Skriftserie, ISSN 1403-2856 ; 12
National Category
Religious Studies
Identifiers
urn:nbn:se:ths:diva-1294 (URN)9789173879293 (ISBN)
Available from: 2021-05-12 Created: 2021-05-12 Last updated: 2023-10-11Bibliographically approved
Lockneus, E. (2021). Introduktion. In: Sune Fahlgren, Elin Lockneus, Daniel Strömner (Ed.), Corona och kyrkorna: Lärdomar, digitala möten och beredskap för nästa kris (pp. 13-19). Stockholm: Libris
Open this publication in new window or tab >>Introduktion
2021 (Swedish)In: Corona och kyrkorna: Lärdomar, digitala möten och beredskap för nästa kris / [ed] Sune Fahlgren, Elin Lockneus, Daniel Strömner, Stockholm: Libris, 2021, p. 13-19Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Libris, 2021
Series
Tro & Liv Skriftserie, ISSN 1403-2856 ; 12
National Category
Religious Studies
Research subject
Practical Theology including Religious Behavioural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ths:diva-1295 (URN)9789173879293 (ISBN)
Available from: 2021-05-12 Created: 2021-05-12 Last updated: 2023-10-11Bibliographically approved
Lockneus, E. (2021). Med skärmen som kyrkfönster: Digitalt migrerande liturgiska praktiker. In: Sune Fahlgren, Elin Lockneus, Daniel Strömner (Ed.), Corona och kyrkorna: Lärdomar, digitala möten och beredskap för nästa kris (pp. 183-204). Stockholm: Libris
Open this publication in new window or tab >>Med skärmen som kyrkfönster: Digitalt migrerande liturgiska praktiker
2021 (Swedish)In: Corona och kyrkorna: Lärdomar, digitala möten och beredskap för nästa kris / [ed] Sune Fahlgren, Elin Lockneus, Daniel Strömner, Stockholm: Libris, 2021, p. 183-204Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Libris, 2021
Series
Tro & Liv Skriftserie, ISSN 1403-2856 ; 12
Keywords
corona, digital gudstjänst, digitalisering, gudstjänst, liturgi, etnografi, teologi, etnografisk teologi, liturgisk teologi
National Category
Religious Studies
Research subject
Practical Theology including Religious Behavioural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ths:diva-1296 (URN)9789173879293 (ISBN)
Available from: 2021-05-12 Created: 2021-05-12 Last updated: 2023-10-11Bibliographically approved
Lockneus, E. & Rubenson, K. (2021). Praktisk och pastoral teologi i Svenska kyrkans prästutbildning. Svensk teologisk kvartalskrift, 97(1), 27-46
Open this publication in new window or tab >>Praktisk och pastoral teologi i Svenska kyrkans prästutbildning
2021 (Swedish)In: Svensk teologisk kvartalskrift, ISSN 0039-6761, Vol. 97, no 1, p. 27-46Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

In this article, we discuss practical and pastoral theology in relation to Swedish theological education for future ordained clergy in the Church of Sweden. We look at how pastoral theology is understood in the Church of Sweden today and its relation to Practical Theology as an academic subject. We problematize the split between "academic" and "pastoral" theology and argue that pastoral theology should be understood as a part of the academic discipline Practical Theology. Practical Theology today is heavily theoretical and methodological, not least in the United States, the origin of much literature used in the Swedish context. Interesting as this may be from a research perspective, the discipline runs the risk of losing some of its relevance for undergraduate theological education. Here we discuss different aspects of pastoral and practical theology, and how they may feed into each other. We highlight the potential problems with a practical theology distancing itself from what has been called "the clerical paradigm" (in Sweden: pastoral theology), but also point to the importance of Practical Theology as an academic field in relation to ordination training. In Sweden, academic theology is still understood as supposedly "neutral", which complicates the relationship between "academic" and "pastoral" theology, as this obscures the influences from explicit normative and constructive practical theology on Swedish theological education. Drawing on practical theologians such as Bonnie J. Miller-McLemore and Mary McClintock Fulkerson, we discuss the normative and constructive ambitions in some practical theological schools of thought today. A changing understanding of Practical Theology may contribute to pastoral theology as a part of the ordination training in the Church of Sweden, but the normative assumptions need to be made explicit.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: , 2021
Keywords
practical theology, academic, clerical, ecclesial, pastoral education, Prästutbildning, praktisk teologi, pastoralteologi, präster, svenska kyrkan, SKUI, ecklesiologi, klerikalt, akademisk utbildning, pastoral, professionsutbildning
National Category
Religious Studies
Research subject
Practical Theology including Religious Behavioural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ths:diva-1282 (URN)10.51619/stk.v97i1.22515 (DOI)
Available from: 2021-05-07 Created: 2021-05-07 Last updated: 2023-10-11Bibliographically approved
Lockneus, E. (2020). Jonas Ideström och Tone Stangeland Kaufman (red.) What Really Matters: Scandinavian Perspetives on Ecclesiology and Ethnography [Review]. Årsbok för Svenskt Gudstjänstliv (SGL), 95, 280-283
Open this publication in new window or tab >>Jonas Ideström och Tone Stangeland Kaufman (red.) What Really Matters: Scandinavian Perspetives on Ecclesiology and Ethnography
2020 (Swedish)In: Årsbok för Svenskt Gudstjänstliv (SGL), ISSN 0280-9133, Vol. 95, p. 280-283Article, book review (Other academic) Published
Abstract [sv]

Recension av What Really Matters: Scandinavian Perspectives on Ecclesiology and Ethnography

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Artos & Norma bokförlag, 2020
National Category
Religious Studies
Research subject
Practical Theology including Religious Behavioural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ths:diva-1286 (URN)
Available from: 2021-05-07 Created: 2021-05-07 Last updated: 2023-10-11Bibliographically approved
Lockneus, E. (2019). Pastorns gudstjänstansvar: Att forma gudstjänsten och låta sig formas. In: Sune Fahlgren (Ed.), Uppdrag Pastor: Teologi och praktik (pp. 112-123). Stockholm: Votum förlag
Open this publication in new window or tab >>Pastorns gudstjänstansvar: Att forma gudstjänsten och låta sig formas
2019 (Swedish)In: Uppdrag Pastor: Teologi och praktik / [ed] Sune Fahlgren, Stockholm: Votum förlag , 2019, p. 112-123Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Votum förlag, 2019
Series
Studia Theologica Holmiensia, ISSN 1401-1557 ; 31
Keywords
gudstjänst, liturgi, pastor, liturg, gudstjänstledare, gudstjänstledning, teologiskt ankare, levande tradition, lärjunge, mångfald, herde, gemenskap, tjänare, gudsrelation, teolog, formerande
National Category
Religious Studies
Research subject
Practical Theology including Religious Behavioural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ths:diva-1287 (URN)978-91-88435-74-3 (ISBN)
Available from: 2021-05-07 Created: 2021-05-07 Last updated: 2023-10-11Bibliographically approved
Lockneus, E. (2019). Stina Fallberg Sundmark (red.), Kristen gudstjänst: En introduktion [Review]. Svensk teologisk kvartalskrift, 95(3), 213-214
Open this publication in new window or tab >>Stina Fallberg Sundmark (red.), Kristen gudstjänst: En introduktion
2019 (Swedish)In: Svensk teologisk kvartalskrift, ISSN 0039-6761, Vol. 95, no 3, p. 213-214Article, book review (Other academic) Published
Abstract [sv]

Recensionsartikel av boken Kristen gudstjänst: En introduktion.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: , 2019
National Category
Religious Studies
Research subject
Practical Theology including Religious Behavioural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ths:diva-1284 (URN)
Available from: 2021-05-07 Created: 2021-05-07 Last updated: 2023-10-11Bibliographically approved
Lockneus, E. (2014). Döpt för livet: en undersökning av dopföräldrars uppfattningar om dopet i Härnösands stift (1ed.). Skellefteå: Artos & Norma bokförlag
Open this publication in new window or tab >>Döpt för livet: en undersökning av dopföräldrars uppfattningar om dopet i Härnösands stift
2014 (Swedish)Book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Skellefteå: Artos & Norma bokförlag, 2014. p. 164 Edition: 1
National Category
Religious Studies
Research subject
Practical Theology including Religious Behavioural Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:ths:diva-1293 (URN)9789175806907 (ISBN)
Available from: 2021-05-12 Created: 2021-05-12 Last updated: 2023-10-11Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-8242-2332

Search in DiVA

Show all publications